ПП на СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Местоположение: гр.Момчилград, ул.“Изгрев“ №36

Цена: 156301.66 лв.

Описание: СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 66 кв. метра, обособена като самостоятелно жилище със самостоятелен вход, състояща се от приземен етаж с две стаи, баня и коридор, първи етаж с две стаи, кухня, баня и коридор, втори етаж с две стаи, кухня, баня и коридор, построена на основание учредено право на строеж в УПИ №IV, пл.сн. № 1009, кв. 70 по ПУП на гр. Момчилград, обл. Кърджали, целия с графична площ от 495 кв. метра, при граници и съседи на УПИ №IV: улица „Изгрев”, УПИ №111, пл.сн. № 1008, УПИ №XL, УПИ №VI, УПИ №V, пл.сн. № 1010. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 156 301,66 /СТО ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ЕДИН ЛВ. И ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Двуетажна сграда - бивше училище

Местоположение: с.Ленище, общ.Ардино, обл.Кърджали

Цена: 59800.00 лв.

Описание: БИВШЕ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, находящо се в с. Ленище, Община - Ардино, Кърджалийска област, представляващо ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, със застроена площ от 255.43 /двеста петдесет и пет цяло и четиридесет и три стотинки/ кв.м. и разгъната застроена площ от 510.86 /петстотин и десет цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., състояща се от четири стаи, предверие, коридор, стълбище и склад на първи етаж; четири стаи, коридор и стълбище на втори етаж, заедно с дворното място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I-40 /първи, отреден за имот с пл.сн. №40/, квартал 1 / първи/ по плана на селото, с площ 11 885.00 /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет цяло/ кв.м., при граници: от три страни - улици и общински имот, собственост на Община - Ардино, съгласно акт за частна общинска собственост № 82/11.09.1998 год. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 59 800,00 /ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН/ ЛЕВА /80% ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/