ІІ ПП на 1/2 ид.ч. от нива

Местоположение: с.Звиница, общ.Кърджали, в местността „КАЗ ДЕРЕ”

Цена: 4412.49 лв.

Описание: 1/2 /една втора/ идеална част от: Поземлен имот с идентификатор 30524.14.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Звиница общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-588/31.10.2017г./31.10.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Звиница, местност КАЗ ДЕРЕ. Площ: 3760 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000268. Съседи: 30524.14.130, 30524.14.132, 30524.14.85, 30524.14.104. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 4 412,49 /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН И ДВАНАДЕСЕТ ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ 1/2 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
ІІ ПП на 1/24 ид.ч. от нива 1

Местоположение: с.Горско Дюлево, местност КОДЖА ТАРЛА

Цена: 203.57 лв.

Описание: І имот: 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 17186.34.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горско Дюлево, общ.Момчилград, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-269/31.01.2018г./31.01.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Горско Дюлево, местност КОДЖА ТАРЛА. Площ: 2714 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 034014. Съседи: 17186.34.15, 17186.34.205, 17186.34.13, 17186.34.17. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 203,57 /ДВЕСТА И ТРИ ЛВ. И ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ 1/24 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
ІІ ПП на 1/24 ид.ч. от нива 5

Местоположение: с.Горско Дюлево, местност ГЮЛ ГЕЛИК

Цена: 102.63 лв.

Описание: V имот: 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 17186.34.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горско Дюлево, общ.Момчилград, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-269/31.01.2018г./31.01.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Горско Дюлево, местност ГЮЛ ГЕЛИК. Площ: 1787 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 034022. Съседи: 17186.25.14, 17186.34.23, 17186.34.21. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 102,63 /СТО И ДВА ЛВ. И ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ 1/24 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
ІІ ПП на 1/24 ид.ч. от нива 4

Местоположение: с.Горско Дюлево, местност БАЛЪК

Цена: 53.10 лв.

Описание: IV имот: 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 17186.34.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горско Дюлево, общ.Момчилград, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-269/31.01.2018г./31.01.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Горско Дюлево, местност БАЛЪК. Площ: 639 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 034032. Съседи: 17186.34.34, 17186.34.53, 17186.34.28. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 53,10 /ПЕТДЕСЕТ И ТРИ ЛВ. И ДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ 1/24 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
ІІ ПП на 1/24 ид.ч. от нива 2

Местоположение: с.Горско Дюлево, местност АША ЧАИР

Цена: 40.58 лв.

Описание: ІІ имот: 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 17186.33.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горско Дюлево, общ.Момчилград, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-269/31.01.2018г./31.01.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Горско Дюлево, местност АША ЧАИР. Площ: 650 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 033023. Съседи: 17186.33.21, 17186.33.24, 17186.25.14, 17186.33.22. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 40,58 /ЧЕТИРИДЕСЕТ ЛВ. И ПЕТДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ 1/24 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
ІІ ПП на 1/24 ид.ч. от нива 3

Местоположение: с.Горско Дюлево, местност ДАР ТАРЛА

Цена: 207.17 лв.

Описание: ІІІ имот: 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 17186.21.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горско Дюлево, общ.Момчилград, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-269/31.01.2018г./31.01.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Горско Дюлево, местност ДАР ТАРЛА. Площ: 3583 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 021001. Съседи: 17186.21.31, 17186.21.2, 17186.21.17, 17186.20.9. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 207,17 /ДВЕСТА И СЕДЕМ ЛВ. И СЕДЕМНАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ 1/24 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 1

Местоположение: с.Стоманци, местност ИРДЖИЛИ

Цена: 544.99 лв.

Описание: І имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 24.02.2021г. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност ИРДЖИЛИ. Площ: 2128 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010063. Съседи: 69482.10.92, 69482.10.791, 69482.10.94, 69482.10.828, 69482.10.827, 69482.10.89, 69482.10.37. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 544,99 /ПЕТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ. И ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 2

Местоположение: с.Стоманци, местност МЪНАР ЯНЪ

Цена: 1041.06 лв.

Описание: ІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност МЪНАР ЯНЪ. Площ: 4181 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010097. Съседи: 69482.10.178, 69482.10.284. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 041,06 /ХИЛЯДА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДИН ЛВ. И ШЕСТ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 12

Местоположение: с.Ридино, местност МНЪРЯК

Цена: 225.46 лв.

Описание: ХІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 62654.11.373 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ридино, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-88/12.01.2018г./12.01.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Ридино, местност МНЪРЯК. Площ: 920 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 011373. Съседи: 62654.11.375, 62654.11.374, 62654.11.354, 62654.11.353. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 225,46 /ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 13

Местоположение: с.Ридино, местност СЬОБЮ ТАРЛА

Цена: 150.21 лв.

Описание: ХІІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 62654.11.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ридино, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-88/12.01.2018г./12.01.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Ридино, местност СЬОБЮ ТАРЛА. Площ: 600 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 011406. Съседи: 62654.11.405, 62654.11.430, 62654.11.407, 62654.11.408, 62654.11.393. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 150,21 /СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ И ЕДНА СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 14

Местоположение: с.Ридино, местност КЕЛЛИК

Цена: 240.89 лв.

Описание: ХІV имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 62654.11.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ридино, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-88/12.01.2018г./12.01.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Ридино, местност КЕЛЛИК. Площ: 800 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 011464. Съседи: 62654.11.447, 62654.11.448, 62654.11.449, 62654.11.442, 62654.11.493, 62654.11.424. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 240,89 /ДВЕСТА И ЧЕТИРИДЕСЕТ ЛВ. И ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 3

Местоположение: с.Стоманци, местност ХАРМАН ТАРЛА

Цена: 369.84 лв.

Описание: ІІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност ХАРМАН ТАРЛА. Площ: 1196 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010136. Съседи: 69482.10.135, 69482.10.137, 69482.10.134, 62654.11.445. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 369,84 /ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛВ. И ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 4

Местоположение: с.Стоманци, местност СЮБЮ ТАРЛА

Цена: 61.52 лв.

Описание: IV имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.182 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност СЮБЮ ТАРЛА. Площ: 233 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010182. Съседи: 69482.10.183, 69482.10.184, 69482.10.186, 69482.10.178. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 61,52 /ШЕСТДЕСЕТ И ЕДИН ЛВ. И ПЕТДЕСЕТ И ДВЕ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 5

Местоположение: с.Стоманци, местност ДАШ ОРМАН

Цена: 609.29 лв.

Описание: V имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.202 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност ДАШ ОРМАН. Площ: 1894 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010202. Съседи: 69482.10.201, 69482.888.9901, 69482.10.203, 69482.10.142. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 609,29 /ШЕСТОТИН И ДЕВЕТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 6

Местоположение: с.Стоманци, местност ЕНИ ТАРЛА

Цена: 358.36 лв.

Описание: VІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.278 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност ЕНИ ТАРЛА. Площ: 1284 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010278. Съседи: 69482.10.276, 69482.10.280, 69482.10.281, 69482.10.181, 69482.10.180, 69482.10.178. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 358,36 /ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ОСЕМ ЛВ. И ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 7

Местоположение: с.Стоманци, местност АЛВА АЛТЪ

Цена: 1007.48 лв.

Описание: VІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.482 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност АЛВА АЛТЪ. Площ: 3258 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010482. Съседи: 69482.10.476, 69482.10.767, 69482.10.480, 69482.10.481, 69482.10.556, 69482.10.483. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 007,48 /ХИЛЯДА И СЕДЕМ ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 8

Местоположение: с.Стоманци, местност КЕРЕЗЛЕР ЯНЪ

Цена: 246.15 лв.

Описание: VІІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.602 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност КЕРЕЗЛЕР ЯНЪ. Площ: 796 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010602. Съседи: 69482.10.600, 69482.10.601, 69482.10.603, 69482.10.562, 69482.10.560. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 246,15 /ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ЛВ. И ПЕТНАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 9

Местоположение: с.Стоманци, местност РИДЖА АЛФАТ

Цена: 504.01 лв.

Описание: ІХ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 69482.10.791 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стоманци, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-302/05.09.2017г./05.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 24.02.2021г. Адрес на поземления имот: с.Стоманци, местност РИДЖА АЛФАТ. Площ: 1968 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010791. Съседи: 69482.10.93, 69482.10.125, 69482.10.94, 69482.10.828, 69482.10.63, 69482.10.92. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 504,01 /ПЕТСТОТИН И ЧЕТИРИ ЛВ. И ЕДНА СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 10

Местоположение: с.Бенковски, местност ДАЛЛЪК

Цена: 560.92 лв.

Описание: Х имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 03825.12.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бенковски, общ.Кирково, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-117/30.06.2017г./30.06.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Бенковски, местност ДАЛЛЪК. Площ: 2247 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 012075. Съседи: 03825.12.70, 03825.12.214, 03825.12.76, 69482.10.553, 03825.12.73, 69482.10.507. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 560,92 /ПЕТСТОТИН И ШЕСТДЕСЕТ ЛВ. И ДЕВЕТДЕСЕТ И ДВЕ СТ./ ЛЕВА
ІІ ПП на 1/5 ид.ч. от нива 11

Местоположение: с.Ридино, местност АКГАЙРАК

Цена: 245.06 лв.

Описание: ХІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 62654.11.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ридино, общ.Джебел, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-88/12.01.2018г./12.01.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: с.Ридино, местност АКГАЙРАК. Площ: 1000 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 011274. Съседи: 62654.11.275, 62654.11.503, 62654.11.241. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 245,06 /ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И ШЕСТ СТ./ ЛЕВА