ІІ ПП на магазин

Местоположение: гр. Кърджали, бул. „Сан Стефано“ № 32

Цена: 1168922.88 лв.

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.118.103.3.32 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД - 18-66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „Сан Стефано“ № 32, ет. 0, обект стол - ресторант, самостоятелния обект се намира на етаж 0, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 1059.00 кв.м, прилежащи части: съответното право на строеж върху мястото, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 40909.118.103.3.33, 40909.118.103.3.31, под обекта: 40909.118.103.3.37, над обекта: 40909.118.103.3.1, 40909.118.103.3.2, 40909.118.103.3.30, 40909.118.103.3, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 40909.118.103.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД - 18-66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „Сан Стефано“ № 32, застроена площ 1947 кв.м., брой надземни етажи 7, брой подземни етажи 1, брой самостоятелни обекти в сградата: 39, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.118.103 по Кадастралната карта и кадастралните рег гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, одобрени със Заповед РД - 18-66/18.10.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот гр. Кърджали, П.К. 6600, бул. „Сан Стефано“ № 32, площ: 2257 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план: 5852, при съседи на поземления имот: 40909.118.102, 40909.118.107. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 168 922,88 /ЕДИН МИЛИОН СТО ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА И ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА ЦЕНА Е С ДДС.
ПП на хотел

Местоположение: гр.Кърджали, ул.”Металург”№16

Цена: 1268697.60 лв.

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.119.148 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и деветнадесет, точка, сто четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение на КККР засягащо поземления имот, от 05.07.2018г., с адрес на поземления имот: град Кърджали, ул.”Металург”№16 /шестнадесет/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, целият по документ за собственост с площ от 1125 кв.м. /хиляда сто двадесет и пет квадратни метра/, а съгласно кадастрална скица - с площ от 1292 кв.м. /хиляда двеста деветдесет и два квадратни метра/, с номер по предходен план: пл.сн.№145 /сто четиридесет и пет/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, както и ведно с построената в него МАСИВНА СГРАДА с идентификатор №40909.119.148.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и деветнадесет, точка, сто четиридесет и осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с последно изменение на КККР засягащо сградата, от 05.07.2018г., с адрес на сградата: град Кърджали, ул.”Металург”№16 /шестнадесет/, с предназначение: Хотел, брой етажи: 4 /четири/, със застроена площ 504 кв.м./петстотин и четири квадратни метра/, при граници на поземления имот съгласно скица: поземлен имот с идентификатор №40909.119.128, поземлен имот с идентификатор №40909.119.147, поземлен имот с идентификатор №40909.119.146, поземлен имот с идентификатор №40909.119.44 и поземлен имот с идентификатор №40909.107.149. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 268 697,60 /ЕДИН МИЛИОН ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ. И ШЕСТДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС САМО ВЪРХУ СТОЙНОСТТА НА НЕЗАСТРОЕНАТА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ /ЦЕНА БЕЗ ДДС – 1 228 352,00ЛВ.; ДДС – 40 345,60ЛВ./
ПП на търговска сграда - кафе и магазин

Местоположение: с.Черешица, общ.Кърджали - до кметството

Цена: 8889.12 лв.

Описание: ТЪРГОВСКА СГРАДА в УПИ /парцел/ II /две римско/ в кв.4 /четири/ по действащия ПУП на с.Черешица, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрен със Заповед №131 от 19.02.1987г., представляваща едноетажна масивна сграда с частичен сутерен, изградена през 1970г., със застроена площ 146.60 кв.м., съдържаща два търговски обекта: 1/ КАФЕ-ЕСПРЕСО - самостоятелен търговски обект с пл.сн. №31 в кв.4 със застроена площ 79.20 кв.м., заемащо югозападната част от сградата, състоящо се от зала за консумация, бар бюфет и склад, при граници на кафето: североизток, югозапад и югоизток - общинско място, югоизток - имот с пл.сн.№32; 2/ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ - самостоятелен търговски обект с пл.сн.№32 в кв.4 със застроена площ 67.40 кв.м., заемащ югоизточната част от сградата, състоящ се от търговска зала и склад, при граници на магазина: североизток, югозапад и югоизток - общинско място, северозапад - имот с пл.сн.№31, ведно с едно избено пощение в сутерена с полезна площ 28.04 кв.м. и с прилежащия терен към сградата в размер на 254.00 кв.м., заемащ източната част от дворното място в парцела, целия с площ 1610 кв.м., при граници на парцел II: североизток - УПИ /парцел/ I, югоизток-улица от о.т.18 към о.т.22, северозапад - улица от о.т.10 към о.т.16, югозапад - улица от о.т.18 към о.т.22. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 8 889,12 /ОСЕМ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛВ. И ДВАНАДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.