ПП на склад и офис

Местоположение: гр.Кърджали, бул. Беломорски №68 /отляво на завода на „Кяшиф“ЕООД, който се намира срещу ЛИДЛ/

Цена: 150000.00 лв.

Описание: 1/3 /една трета/ идеална от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.122.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. Беломорски, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, целия с площ 997 кв.м. по скица и 1000 кв.м. по документ за собственост, с номер по предходен план пл.сн. №5821, квартал: 160, парцел: 3, ведно с ИМОТ с идентификатор №40909.122.29.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. Беломорски №68, ет. 0, представляващ СКЛАД ЗА МАТЕРИАЛИ, със застроена площ от 209,40 кв.м. съдържащ общо складово помещение, разположено в северната част на сграда №1, разположена в поземлени имот с идентификатори №40909.122.29, №40909.122.173 и 40909.122.329, с предназначение на самостоятелен обект: За склад, при на самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-40909.122.1.1; 40909.122.9.1.3; 40909.122.29.1.4 и 40909.122.29.1.5; под обекта - няма, както и съответни идеални части от общите части на сградата и ИМОТ с идентификатор №40909.122.29.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. Беломорски №68, ет.0, представляваща ОФИС, със застроена площ от 23.40 кв.м, съдържащ една стая, разположен в сградата на сграда №1, разположена в поземлени имоти с идентификатори №40909.122.29, №40909.122.173 и 40909.122.329, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, при граници на самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 40909.122.29.1.3; 40909.122.29.1.5; 40909.122.29.1.2; под обекта- няма, над обекта - няма, както и съответните идеални части от общите части на сградата, при граници на поземления имот: 40909.122.173; 40909.122.30; 40909.122.329; 40909.122.266 и 40909.122.27. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 150 000,00 /СТО И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.